Vedtægter

Tidligere Dansk Selskab for Allergiforskning stiftet den 12. januar 1946,
ændret til Dansk Selskab for Allergologi og Immunologi den 12. maj 1966,
ændret til Immunologisk Selskab den 7. november 1985

Immunologisk Selskab er en videnskabelig forening, hvis formål er at holde immunologer orienteret om videnskabelige møder, at opretholde international faglig kontakt og at arbejde for udviklingen af basal og anvendt immunologi.

Som medlem kan optages enhver interesseret, der igennem uddannelse, arbejde eller på anden måde har vist interesse for selskabets formål. Meddelelser til medlemmerne sker via elektronisk (internet) kommunikation.
Optagelse som medlem sker efter forslag fra bestyrelsen eller to medlemmer. Hvis mindst to medlemmer rejser krav om afstemning, skal denne finde sted på førstkommende generalforsamling, hvor optagelse forudsætter simpel majoritet.

Æresmedlemmer er kontingentfrie og har ikke stemmeret. De kan optages ved vedtagelse på en generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen.

Industri- og handelsselskaber, der driver forskning eller på anden måde har tilknytning til selskabets fagområder, kan optages efter henvendelse til bestyrelsen, der afgiver indstilling til en generalforsamling vedrørende optagelse. Selskabets medarbejdere kan herefter deltage i de videnskabelige møder, men har ikke stemmeret ved generalforsamlingerne og kan ikke indvælges i bestyrelsen. 

Som delselskab er tilknyttet Dansk Selskab for Klinisk Immunologi. Dette delselskab har egne love, egen bestyrelse og eget uddannelsesudvalg. Delselskabet repræsenterer suverænt sit respektive speciale over for sundhedsstyrelsen, herunder eget §14-udvalg, egne tilforordnede til specialistnævnet og egen repræsentation i de for speciallægeuddannelsen relevante organer i øvrigt. Medlemmer af Dansk Selskab for Klinisk Immunologi er kontingentfrie i Immunologisk Selskab, og de har ikke stemmeret. Korrespondance fra Immunologisk Selskab til medlemmer af Dansk Selskab for Klinisk Immunologi udsendes af sidstnævnte selskab.

Bestyrelsen består af 8 medlemmer. Et bestyrelsesmedlem udpeges af Dansk Selskab for Klinisk Immunologi. Syv bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamlingen af – og blandt de medlemmer, som ikke er medlem via delselskabet. Det bør tilstræbes at få repræsentanter fra de forskellige interesseområder for basal og medicinsk immunologi. Ligeledes bør det tilstræbes, at ikke-læger bliver repræsenteret i bestyrelsen.

Bestyrelsens medlemmer vælges for to år ad gangen. Af kontinuitetsgrunde er halvdelen af medlemmerne på valg hvert år. Umiddelbart genvalg kan finde sted to gange. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, sekretær og kasserer. Ved stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme udslagsgivende. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede.

Ordinær generalforsamling finder sted en gang om året i marts/april. Meddelelse om tid og sted samt dagsorden skal tilstilles medlemmerne mindst fem uger forinden. Estraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal afholdes, når mindst 15 ordinære medlemmer fremsætter motiveret forslag herom. Indkaldelse med motiveret dagsorden skal tilstilles medlemmerne mindst 3 uger før den ekstraordinære generalforsamling afholdes.

Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpel majoritet. Den ordinære generalforsamling omfatter følgende:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning ved formanden
  3. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne
  4. Aflæggelse af rapport fra eventuelle underudvalg
  5. Regnskabsaflæggelse
  6. Fastsættelse af kontingent for det følgende år
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  8. Valg af 2 revisorer
  9. Eventuelt

Forslag, som medlemmerne ønsker optaget på dagsordenen, skal mindst 2 uger inden generalforsamlingen være bestyrelsen i hænde, der foranlediger en dagsorden udsendt til medlemmerne 1 uge inden generalforsamlingens afholdelse. Forslagene skal være ledsaget af en kort motivering.

Kun sager opført på dagsordenen kan bringes til afstemning på generalforsamlingen. Der føres referat over forhandlingerne på generalforsamlingen. Dette skal godkendes og underskrives af dirigenten og sekretæren. Referatet skal af bestyrelsen udsendes til samtlige medlemmer.

Regnskabsåret er kalenderåret. Regnskabet revideres af 2 revisorer, valgt på generalforsamlingen blandt medlemmerne uden for bestyrelsen. Det reviderede regnskab forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse. Kontingent for individuelle og firmamedlemmer fastsættes af generalforsamlingen.

Såfremt et medlem i to år i træk trods skriftlig opkrævning ikke har betalt kontingent, betragtes vedkommende som udtrådt af selskabet.

Udmeldelse kan kun ske til en 1. januar.

Selskabet formidler ad elektronisk vej informationer til medlemmerne, specielt om møder, kurser, symposier og kongresser af immunologisk relevans i ind- og udland. Selskabet kan desuden selv arrangere sådanne møder.

Ændringerne i vedtægterne kan foreslås af bestyrelsen eller af mindst 15 ordinære medlemmer igennem formanden. Forslagene skal udsendes elektronisk til medlemmerne samtidig med dagsordenen for generalforsamlingen. Vedtagelse kræver stemmeflertal, og mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer i Immunologisk Selskab skal være til stede. Hvis ikke halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede, må en ekstraordinær generalforsamlingen indkaldes, og forslaget kan af denne vedtages ved simpel majoritet.

Beslutning om selskabets opløsning kan træffes på en generalforsamling, hvor mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede, og mindst 3/4 af de tilstedeværende medlemmer stemmer herfor.

Hvis der på den pågældende generalforsamling ikke er halvdelen af selskabets stemmeberettigede medlemmer til stede, men de tilstedeværende medlemmer ved simpelt stemmeflertal setmmer for opløsning, skal der mindst 6 uger og højst 8 uger senere afholdes en ekstraordinær generalforsamling. På denne generalforsamling kan opløsningen vedtages ved simpel stemmeflerhed.

Ved selskabets opløsning tilfalder en eventuel positiv formue Dansk Medicinsk Selskabs Forskningskomité.

Vedtaget af generalforsamlingen den 26. april 2000 og konfirmeret på ekstraordinær generalforsamling den 7. september 2000.